Pozvánka na členskou schůzi ke stažení ZDE

 

 

STANOVY

Zemědělského a obchodního družstva "Bratranců Veverkových" Živanice

 

 

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Firma družstva: Zemědělské a obchodní družstvo "Bratranců Veverkových" Živanice
 2. Sídlo: Živanice č.p. 206, PSČ 533 42
 3. Zemědělské a obchodní družstvo "Bratranců Veverkových" Živanice (dále jen „družstvo“) je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu DrXXIV vložka 2213 a má přiděleno IČ 00127876.
 4. Družstvo bylo ustaveno na základě § 8 zákona č. 49/1959 Sb. podle usnesení ustavující schůze ze dne 14.února 1959 schváleného radou ONV v Pardubicích výměrem ze dne 13.března 1962 a po transformaci podle zákona č. 42/1992 Sb. působí dále. Právní poměry družstva upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy.

 

 

Článek 2.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

 

 1. Družstvo je založeno za účelem podnikání. Předmětem podnikání družstva je:
 1. zemědělská výroba
 2. ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 3. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 4. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 5. opravy silničních vozidel
 6. opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 7. zámečnictví, nástrojářství
 8. silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny
 9. silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny
 10. truhlářství
 11. hostinská činnost
 12. hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
 13. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

 

 

Článek 3.

VZNIK ČLENSTVÍ

 

 1. Členem družstva může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku.
 2. Členství v družstvu vzniká při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, a to:
 1. při založení družstva dnem vzniku družstva,
 2. na základě podané přihlášky a rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena,
 3. převodem nebo přechodem družstevního podílu.
 1. Přihláška k členství v družstvu se podává písemně na adrese sídla družstva. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum jeho narození a rodné číslo a adresu jeho trvalého bydliště a dále firmu družstva. Žadatel dále v přihlášce uvede prohlášení, že je seznámen s obsahem stanov družstva a zavazuje se je v případě přijetí za člena dodržovat, a uvede vymezení a způsob úhrady svého družstevního podílu. Podmínkou vzniku členství je písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Přistupující člen je povinen splatit základní členský vklad ve lhůtě do 30 dnů od oznámení rozhodnutí představenstva o přijetí za člena, a to bezhotovostně na účet družstva nebo v hotovosti do pokladny družstva.
 2. Podmínkou členství v družstvu není pracovní poměr člena k družstvu a vznik členství v družstvu nezakládá žádný nárok člena na uzavření pracovního poměru mezi členem a družstvem.

 

 

Článek 4.

ZÁNIK ČLENSTVÍ

 

 1. Členství v družstvu zaniká:
 1. písemnou dohodou uzavřenou mezi členem družstva a družstvem, a to ke dni sjednanému v dohodě,
 2. vystoupením člena,
 3. vyloučením člena,
 4. převodem družstevního podílu,
 5. přechodem družstevního podílu,
 6. smrtí člena družstva,
 7. prohlášením konkurzu na majetek člena,
 8. dalšími způsoby uvedenými v zákoně.
 1. Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl:
 1. zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující;
 2. pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu.
 1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby šesti měsíců; běh této lhůty začíná dnem následujícím po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu. Člen, který vystupuje z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, pro kterou nehlasoval, je povinen v písemném oznámení o vystoupení uvést tento důvod svého vystoupení a doručit oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato, jinak se k jeho právu vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží; členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno. Změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami.
 2. Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím představenstva družstva, doručeným doporučeně do vlastních rukou, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušuje svoje členské povinnosti nebo přestal splňovat podmínky pro vznik členství. Před rozhodnutím o vyloučení je představenstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu a poskytnout mu lhůtu alespoň 30 dnů k odstranění následků nebo ukončení porušování povinností. Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit.

 1. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky ke členské schůzi ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Členství vylučované osoby zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek, nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek.
 2. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.
 3. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci, jiným osobám jen v případech stanovených právními předpisy.

 

Článek 5.

DRUŽSTEVNÍ PODÍL

 

 1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen může mít jen jeden družstevní podíl. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.
 2. Zastavení družstevního podílu je možné jen za podmínek, za nichž lze družstevní podíl převést na jinou osobu.
 3. Rozdělení družstevního podílu je možné se souhlasem představenstva, pokud majetková účast převodce ani nabyvatele po rozdělení neklesne pod výši základního členského vkladu. Člen může převést část svého družstevního podílu po jeho rozdělení za podmínek uvedených v odst. 4 tohoto článku.
 4. Převod družstevního podílu na jinou osobu, a to člena i nečlena družstva, je možný se souhlasem představenstva. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takovéto smlouvy. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.
 5. V případě smrti člena družstva je oprávněn dědic družstevního podílu požádat o členství v družstvu; vznik členství je v takovém případě podmíněn souhlasem představenstva. Neudělí-li představenstvo souhlas se vznikem členství, nepřechází družstevní podíl na dědice. V případě, že by družstevní podíl nabývalo více dědiců společně, mohou požádat o členství s tím, že představenstvo současně s odsouhlasením jejich členství rozhodne o rozdělení družstevního podílu a každý z nich se stane samostatným členem družstva; majetková účast tímto rozdělením nesmí u žádného z dědiců klesnout pod výši základního členského vkladu.

 

Článek 6.

VKLADY

 

 1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 20.000 Kč.
 2. Členská schůze může rozhodnout o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu. Postup se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

 1. Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře představenstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje vždy údaje o výši peněžitého vkladu a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. Smlouvu o dalším členském vkladu, ani její změnu nebo zrušení již neschvaluje členská schůze ani jiný organ družstva.
 2. Členské vklady mohou být jen peněžité.
 3. Členský vklad v družstvu je tvořen součtem základního členského vkladu a dalších členských vkladů.
 4. Souhrn základních a dalších členských vkladů tvoří základní kapitál družstva.

 

 

Článek 7.

VYPOŘÁDACÍ PODÍL

 

 1. Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl, s výjimkou případu převodu či přechodu družstevního podílu nebo případu nabytí družstevního podílu vydražitelem na základě udělení příklepu v dražbě. V případě zrušení a zániku družstva nemá člen nárok na vypořádací podíl, ale na podíl na likvidačním zůstatku.
 2. Vypořádací podíl se určí z vlastního kapitálu družstva jako jeho poměrná část, a to poměrem výše splaceného členského vkladu člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, násobené počtem ukončených let jeho členství od roku 1992, k výši souhrnu splacených členských vkladů všech členů, násobené součtem ukončených let jejich členství od roku 1992 k poslednímu dni tohoto účetního období. Pro účely výpočtu vypořádacího podílu se do počtu ukončených let členství člena započítávají i roky členství jeho právního předchůdce, s výjimkou případů převodu členství smlouvou o převodu členského podílu nebo případu nabytí družstevního podílu vydražitelem na základě udělení příklepu v dražbě, kde se délka členství právního předchůdce nezapočítává.
 3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo; při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, který je v nedělitelném fondu a v dalších zřízených fondech družstva.
 4. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, pokud se družstvo a člen nedohodnou na jiném způsobu vypořádání.
 5. Vypořádací podíl je splatný ve lhůtě 2 let od zániku členství. To platí i pro vypořádací podíl vyloučeného člena s tím, že však v takovém případě, bude-li vedeno u soudu řízení o určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení, nebude vypořádací podíl vyplacen dříve než 1 rok od právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve.
 6. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. Při výplatě vypořádacího podílu je družstvo oprávněno započíst proti němu své splatné pohledávky vůči bývalému členu.

 

 

Článek 8.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 

 1. Každý člen má zejména právo
 1. volit a být volen do orgánů družstva při splnění podmínek stanovených právními předpisy a těmito stanovami,
 2. účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, zejména účastnit se členských schůzí,
 3. podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,
 4. předkládat návrhy, připomínky a žádosti vůči orgánům družstva a být informován o jejich vyřízení,
 5. nahlížet do seznamu členů družstva a žádat vydání o obsahu svého zápisu a potvrzení o svém členství, a to při první žádosti v daném kalendářním roce bezplatně a při dalších žádostech v daném kalendářním roce za úhradu nákladů družstva s tím spojených,
 6. obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze, za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pořízením kopie zápisu.
 1. Každý člen je zejména povinen
 1. dodržovat právní předpisy a stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva,
 2. zdržet se veškerého jednání, které by bylo družstvu na újmu nebo by jej mohlo poškodit, chránit majetek družstva před ohrožením, poškozením, zničením nebo ztrátou,
 3. oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala,
 4. splatit další členský vklad, ke kterému se zavázal,
 5. podporovat činnost družstva a nabídnout přednostně družstvu k pachtu pozemky ve svém vlastnictví, na nichž člen sám nehospodaří, zejména pak pozemky, které již družstvo má pronajato či propachtováno a sjednaná doba nájmu či pachtu končí.
 1. Uhrazovací povinnost lze členům uložit do výše trojnásobku základního členského vkladu. Lze ji uložit i jen těm členům, kteří ztrátu družstva způsobili nebo se na ní podstatným způsobem podíleli. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána členskou schůzí a k úhradě ztráty byl již přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let a nedělitelný a jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla. Uhrazovací povinnost nesmí být uložena ve větším rozsahu než kolik činí skutečná výše ztráty družstva.

 

 

Článek 9.

ORGÁNY DRUŽSTVA

 

 1. Orgány družstva jsou:
 1. členská schůze,
 2. představenstvo,
 3. kontrolní komise.
 1. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva. Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze člen družstva, který splňuje podmínky stanovené zákonem a stanovami, zejména je plně svéprávný, dovršil 18 let, je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u něj skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
 2. Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich působnosti. Při hlasování v představenstvu nebo kontrolní komisi má každý jejich člen 1 hlas. Představenstvo a kontrolní komise jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Představenstvo a kontrolní komise rozhodují většinou hlasů všech svých členů. V orgánech družstva se hlasuje veřejně, není-li stanoveno jinak. V jednotlivých případech se může jednající orgán usnést na hlasování tajném. V případě rovnosti hlasů při hlasování v představenstvu nebo kontrolní komisi rozhoduje hlas předsedy daného orgánu.
 3. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je 5 let. Členové mohou být do orgánů voleni opakovaně. Pokud byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. Funkční období končí všem členům téhož orgánu družstva stejně.
 4. Odměna za výkon funkce člena představenstva a člena kontrolní komise se sjednává ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje členská schůze.
 5. Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu, dále jsou povinni dodržovat zákony a jiné právní předpisy, stanovy a usnesení vyšších orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou.
 6. Jednání orgánů jsou neveřejná. Předsedové jednotlivých orgánů mohou rozhodnout o přizvání dalších osob k jednotlivým projednávaným záležitostem. Předseda kontrolní komise nebo jím pověřený člen má právo se účastnit jednání představenstva. O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, není-li dále stanoveno jinak.
 7. Podrobnosti o postupu orgánů družstva při volbách a odvolání, o jednání a rozhodování a ověřování zápisu upravuje volební a jednací řád, které schvaluje členská schůze.

 

 

Článek 10.

ČLENSKÁ SCHŮZE

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.
 2. Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo v případě, že družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku. Svolání členské schůze se provádí pozvánkou nejméně 15 dnů předem. Pozvánku uveřejňuje družstvo na svých internetových stránkách a současně zasílá všem členům na adresu, kterou uvedli v seznamu členů. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí být k pozvánce přiložen též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. Na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, zařadí představenstvo jimi požadovanou záležitost na program členské schůze.
 3. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Pro zastoupení na základě plné moci, její náležitosti a rozsah, platí ustanovení právních předpisů.
 4. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo nebo ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, do 3 týdnů náhradní členskou schůzi se stejným programem.
 5. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů. Počet hlasů člena se stanoví podle výše jeho členského vkladu. Za každých započatých 50.000 Kč členského vkladu náleží členu 1 hlas. Výjimkou je hlasování o věcech uvedených v odst. 6 tohoto článku, kdy má každý člen 1 hlas.
 6. K přijetí rozhodnutí o změně stanov, o záležitostech uvedených v odst. 7 písm. f) tohoto článku, schválení finanční asistence, uložení uhrazovací povinnosti, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva nebo vydání dluhopisů je zapotřebí přítomnosti alespoň dvou třetin členů a nutný souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů.
 7. Do působnosti členské schůze náleží:
 1. měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
 2. volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise a jejich náhradníky,
 3. schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
 4. rozhodovat o rozdělení a použití zisku nebo úhradě ztráty,
 5. rozhodovat o přeměně družstva,
 6. rozhodovat o převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
 7. rozhodovat o uložení uhrazovací povinnosti členům družstva,
 8. rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu,
 9. rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, volit a odvolávat likvidátora,
 10. určovat výši odměny představenstva a kontrolní komise a schvalovat smlouvy o výkonu funkce,
 11. rozhodovat o základních otázkách koncepce a zaměření družstva,
 12. rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
 1. Členská schůze rozhoduje veřejným hlasováním s výjimkou hlasování o volbě členů představenstva a kontrolní komise, které je tajné.
 2. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který sepíše zapisovatel zvolený členskou schůzí a ověří nejméně dva ověřovatelé zápisu zvolení též členskou schůzí. Zápis podepisuje ten, kdo schůzi svolal, zapisovatel a ověřovatelé zápisu.

 

 

Článek 11.

PŘEDSTAVENSTVO

 

 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Plní usnesení členské schůze, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Představenstvo má 7 členů. Představenstvo volí ze svých členů svého předsedu a jednoho místopředsedu. Za družstvo jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Při právním jednání, pro které je vyžadována zákonem písemná forma, družstvo zastupuje a podepisuje za něj předseda samostatně, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda spolu s jedním dalším členem představenstva.
 3. Předseda představenstva organizuje a řídí běžnou činnost družstva, obstarává záležitosti družstva, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům, vykonává veškerou řídící činnost potřebnou k zabezpečení běžného chodu družstva, pověřuje výkonem jednotlivých úkolů pracovníky družstva, zajišťuje vypracování účetní závěrky, vedení účetnictví a vyhotovení čtvrtletních zpráv o činnosti družstva. O své činnosti pravidelně informuje ostatní členy představenstva.
 4. K uzavření smlouvy, jejímž předmětem by bylo propachtování závodu družstva nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva, je třeba předchozího odsouhlasení většinou všech členů představenstva.
 5. Členská schůze je oprávněna zvolit jednoho náhradníka, který nastupuje na místo člena představenstva v případě, že se některé v průběhu funkčního období představenstva uvolní. Není-li žádný náhradník, který by mohl na dané místo nastoupit, je představenstvo, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, oprávněno jmenovat náhradní členy představenstva na dobu do nejbližší následující členské schůze. Pro takto jmenované členy představenstva platí jinak stejné požadavky jako pro osoby do představenstva volené členskou schůzí.
 6. Schůzi představenstva svolává předseda (místopředseda), popř. pověřený člen představenstva. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků, na které představenstvo upozornila.
 7. Funkce člena představenstva zaniká

a)    odvoláním z funkce členskou schůzí,

b)    odstoupením člena představenstva z funkce písemným oznámením představenstvu; výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce; odstoupení nesmí být učiněno v době, která je pro družstvo nevhodná,

c)    smrtí člena,

d)    zánikem členství v družstvu,

e)    z dalších důvodů vyplývajících z právních předpisů.

 

 

Článek 12.

KONTROLNÍ KOMISE

 

 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a podává jí zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá.
 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva. Kontrolní komise je dále oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.
 3. Kontrolní komise má 3 členy. Kontrolní komise volí ze svých členů svého předsedu.
 4. Členská schůze je oprávněna zvolit jednoho náhradníka, který nastupuje na místo člena kontrolní komise v případě, že se některé v průběhu funkčního období kontrolní komise uvolní. Není-li žádný náhradník, který by mohl na dané místo nastoupit, je kontrolní komise, pokud počet jejích členů neklesl pod polovinu, oprávněna jmenovat náhradní členy na dobu do nejbližší následující členské schůze. Pro takto jmenované členy kontrolní komise platí jinak stejné požadavky jako pro osoby volené členskou schůzí.
 5. Schůzi kontrolní komise svolává předseda, popř. pověřený člen kontrolní komise. Kontrolní komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za 3 měsíce.
 6. Funkce člena kontrolní komise zaniká

a)    odvoláním z funkce členskou schůzí,

b)    odstoupením člena kontrolní komise z funkce písemným oznámením kontrolní komisi; výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li kontrolní komise na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce; odstoupení nesmí být učiněno v době, která je pro družstvo nevhodná,

c)    smrtí člena,

d)    zánikem členství v družstvu,

e)    z dalších důvodů vyplývajících z právních předpisů.

 

 

Článek 13.

ŘEDITEL, PROKURISTA

 

 1. Představenstvo může k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu družstva nebo pobočky, zmocnit prokuristu udělením prokury. Prokura se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Představenstvo může pro účely organizace a řízení běžné činnosti družstva jmenovat ředitele. Ředitel může být ze své funkce představenstvem odvolán a je oprávněn se své funkce vzdát. Ředitel družstva odpovídá za výkon své funkce představenstvu družstva. Ve svých rozhodnutích je vázán platnými předpisy, rozhodnutími a usneseními představenstva družstva.
 3. Ředitel družstva je nejvyšším řídícím pracovníkem družstva. Řídí pracovní kolektiv družstva podle pracovně-právních předpisů a ostatních obecně závazných právních předpisů. Ředitel je oprávněn činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů.  

 

 

Článek 14.

ZÁKAZ KONKURENCE

 

 1. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Člen představenstva nebo kontrolní komise dále nesmí být současně jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo, zejména nesmí být prokuristou nebo likvidátorem.
 2. Členové představenstva a kontrolní komise družstva, ředitel nebo prokurista nesmějí být podnikateli v předmětu činnosti družstva nebo v předmětu obdobném, který by byl konkurenční k předmětu podnikání družstva. Nesmějí takto ani podnikat ve prospěch třetích osob nebo zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Členové představenstva a kontrolní komise družstva, ředitel nebo prokurista nesmějí být dále ani členy statutárního orgánu právnických osob se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Pro případ, že má dojít k porušení zákazu konkurence, je povinna dotčená osoba předem informovat družstvo o těchto okolnostech. Pokud byla členská schůze v okamžiku zvolení dané osoby na některou z těchto okolností výslovně upozorněna, nebo vznikla-li tato okolnost později a dotčená osoba na ni písemně upozornila, má se zato, že činnost, které se zákaz týká, nemá dotčená osoba zakázánu. To však neplatí, pokud členská schůze vysloví nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce, kdy došlo k upozornění podle výše uvedeného ustanovení. Tímto ustanovením dále není dotčena povinnost všech členů orgánů družstva jednat s péčí řádného hospodáře.

 

 

Článek 15.

HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA

 

 1. Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z členských vkladů, příjmů získaných ze svého podnikání a jiné činnosti a z jiných zdrojů.
 2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Představenstvo dále vyhotovuje vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva a podnikatelského plánu. Tyto dokumenty předkládá představenstvo k projednání členské schůzi.
 3. O schválení účetní závěrky, rozdělení zisku nebo úhradě ztráty rozhoduje členská schůze.
 4. Družstvo vytváří nedělitelný fond, který je určen k úhradě případné ztráty družstva. Do nedělitelného fondu se převádí 2.000 Kč ze základního členského vkladu každého člena. Do nedělitelného fondu se dále převádí prostředky odpovídající promlčeným nevyplaceným nárokům na majetkový podíl z transformace družstva. O použití prostředků z tohoto fondu rozhoduje členská schůze na návrh představenstva.
 5. Družstvo dále vytváří sociální fond, který je určen na financování sociálních potřeb členů nebo zaměstnanců družstva. O jeho použití rozhoduje představenstvo.
 6. Družstvo dále může vytvářet další fondy, zejména fond rozvoje družstva, rezervní fond či další fondy tvořené ze zisku. Nerozhodne-li členská schůze jinak, rozhoduje o použití prostředků z těchto fondů představenstvo.
 7. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o tom, jaká část zisku, který není podle rozhodnutí členské schůze určen k rozdělení mezi členy, bude převedena do nedělitelného fondu nebo do některého z jiných fondů.

 

 

Článek 16.

ZRUŠENÍ A LIKVIDACE

 

 1. Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím soudu nebo z dalších důvodů stanovených zákonem.
 2. O zrušení družstva rozhoduje členská schůze. Její rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou, zejména notářským zápisem.
 3. Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora.
 4. Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky, nelze podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy vyplácet ani ho jinak použít. Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku, které je povinen zpracovat, předloží likvidátor ke schválení členské schůzi.
 5. Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy poměrně podle velikosti jejich podílů.

 

 

Článek 17.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Pokud není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními těchto stanov ode dne nabytí jejich účinnosti i právní vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členy nebo mezi jeho členy navzájem před nabytím platnosti a účinnosti těchto stanov. Vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky již vzniklé před nabytím platnosti a účinnosti těchto stanov se však posuzují podle dosavadních stanov.
 2. Ustanovení článku 7 odst. 2 poslední věty těchto stanov se použije jen na osoby, které se stanou členy družstva po nabytí účinnosti těchto stanov. Vypořádací podíl členů, kteří jsou členy ke dni nabytí účinnosti těchto stanov, se určí podle délky členství včetně délky členství jejich právních předchůdců, bez ohledu na způsob vzniku členství.
 3. Další majetková účast členů družstva v družstvu se od účinnosti těchto stanov považuje za další členský vklad. Majetkové podíly členů z transformace představují členský vklad, a to v rozsahu 20.000 Kč základní členský vklad, nebyl-li základní členský vklad uhrazen členem jiným způsobem, a ve zbylém rozsahu další členský vklad.
 4. O žádostech a odvolání členů, o nichž před nabytím platnosti a účinnosti těchto stanov družstvo s konečnou platností nerozhodlo, bude rozhodnuto podle těchto stanov.